اهميت استفاده از سيستم توزين دقيق و مناسب در مرغداري ها:

استفاده از يك سيستم توزين دقيق و مناسب در هر صنفي لازم و ضروري مي باشد چرا كه تقريباً همه مبادلات بر اساس وزن انجام مي گيرد و خطاي ناشي از توزين دقيق ميتواند براي فروشنده و يا خريدار سبب ايجاد ضرر و زيان گردد

استفاده از يك سيستم توزين دقيق و مناسب در هر صنفي لازم و ضروري مي باشد چرا كه تقريباً همه مبادلات بر اساس وزن انجام مي گيرد و خطاي ناشي از توزين دقيق ميتواند براي فروشنده و يا خريدار سبب ايجاد ضرر و زيان گردد

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
| ۱۲:۴۱:۳۸ AM

اهميت استفاده از سيستم توزين دقيق و مناسب در مرغداري ها:

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۵۴۵ بازدید

اهميت استفاده از سيستم توزين دقيق و مناسب در مرغداري ها:

استفاده از يك سيستم توزين دقيق و مناسب در هر صنفي لازم و ضروري مي باشد چرا كه تقريباً همه مبادلات بر اساس وزن انجام مي گيرد و خطاي ناشي از توزين دقيق ميتواند براي فروشنده و يا خريدار سبب ايجاد ضرر و زيان گردد. صنعت مرغداري نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد در اينجا بجهت بررسي موضوع از يك مثال استفاده مي گردد:

براي يك مرغداري با ظرفيت 000/30 قطعه داريم:

گوشت توليدي با لحاظ نمودن 7% ضايعات در اين مرغداري 28000 تن براي هر دوره مي‌باشد.

كود توليدي براي هر دوره 50 تن مي باشد.

(از مواردي چون خريد خوراك و جوجه و متعلقاتي كه مي بايست در ابتداي هر دوره براي مرغداري خريداري شود صرف نظر مي كنيم)

حال با توجه به ميزان گوشت و مرغ توليدي اين مرغداري با فرض داشتن يك باسكول 50 تن در هر دوره نزديك به 1120 توزين (560 توزين پر و 560 توزين خالي) فقط براي فروش گوشت مرغ دارد.

حال اگر فرض را بر اين بگيريم كه باسكول خطاي حداقلي 20 كيلوگرم در هر 50 تن داشته باشد در يكي از حالت توزين پر در يك دوره نزديك به 11 تن خطا مي دهد با فرض اينكه قيمت فروش گوشت مرغ 1500 تومان در مرغداري باشد براي 11 تن خطا مبلغ 000/500/16 تومان ضرر در هر دوره به مرغدار و يا خريدار خواهد رسيد و در طي 5 دوره در طول يكسال اين مبلغ به 000/500/82 تومان خواهد رسيد. لازم به ياد آوري ايست كه در اين برآورد از مواردي ديگر نظير خريد و فروش كود و خوراك دام و جوجه صرفنظر گرديده است.

حال با توجه به موارد فوق در صورتي كه اين مرغدار باسكولي داشته باشد كه توزين صحيح و دقيق داشته باشد در طول يكسال حداقل 000/500/82 تومان به درآمد خود مي افزايد.

دیدگاه خود را بیان کنید