کالیبراسیون ترازوی A&D مدل های SK-15 و SK-30

این ترازو ها با ظرفیت 30 کیلوگرم و 15 کیلوگرم و دارای زینه 1 گرم می باشد.

این ترازو ها با ظرفیت 30 کیلوگرم و 15 کیلوگرم و دارای زینه 1 گرم می باشد.

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
| ۱۲:۴۹:۲۸ AM

کالیبراسیون ترازوی A&D مدل های SK-15 و SK-30

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۲۳۹۶ بازدید

کالیبراسیون

کالیبراسیون ترازو مطابق روش ریز صورت می گیرد :

- ابتدا هرگونه وزنه یا وسیله اندازه ده را از روی کفه دستگاه برداشته و کلید "ON/TARE" را برای صفر شدن دستگاه فشار دهید.

- سپس کلید "ON/TARE" را فشرده و نگه دارید تا CAL ظاهر شود. کلید را رها کنید، نمایشگر در این حالت CAP را نشان می دهد ( این ترازو ها به بو روش کالیبره می شوند : CAP به معنای کالیبراسیون حساسیت دستگاه و LINE به معنای کالیبراسیون خطی می باشد ) برای تغییر حالت کالیبراسیون کلید "OFF/MODE" را فشار دهید در غیر این صورت برای کالیبراسیون در حالت CAP یا همان حساسیت "ON/TARE" را فشار دهید.

1- کالیبراسیون در حالت حساسیت CAP - -

کلید "ON/TARE" را فشرده و نگه دارید تا CAL ظاهر شود. کلید را رها کنید، نمایشگر در این حالت CAP را نشان می دهد - اگر نمایشگر CAP را نشان نمی دهد با استفاده از کلید "OFF/MODE" آن را در حالت CAP قرار دهید. پس از نمایش CAP ‌روی نمایشگر کلید "ON/TARE" را به منظور تایید کالیبراسیون در این حالت فشار دهید.

پس از فشار دادن "ON/TARE" عبارت "0000" روی نمایشگر روشن - خاموش می شود ، مجددا "ON/TARE" را فشار دهید تا "0000" ثابت شود بعد از چند ثانیه بر روی نمایشگر 6 دیجیت ظاهر می شود که بزرگترین آنها روشن - خاموش می شود در این حالت با استفاده از کلید "OFF/MODE" بار کالیبراسیون را تنظیم کرده و کلید "ON/TARE" را فشار دهید. توصیه می شود کالیبراسیون با باری بزرگتر از 50% ظرفیت ترازو انجام شود. زمانی که هیچ کدام از 6 دیجیت خاموش - روشن نشود به معنای تایید بار کالیبراسیون است پس بار مربوطه را روی صفحه قرار داده و کلید "ON/TARE" فشار دهید.

در این حالت کالیبراسیون به اتمام رسیده است.

2- کالیبراسیون خطی - LINE -

کلید "ON/TARE" را فشرده و نگه دارید تا CAL ظاهر شود. کلید را رها کنید، نمایشگر در این حالت LINE را نشان می دهد اگر نمایشگر LINE را نشان نمی دهد با استفاده از کلید "OFF/MODE" آن را در حالت LINE قرار دهید. . پس از نمایش LINE ‌روی نمایشگر کلید "ON/TARE" را به منظور تایید کالیبراسیون در این حالت فشار دهید.

پس از فشار دادن "ON/TARE" بعد از چند ثانیه عددی برابر با نصف ظرفیت ترازو روی نمایشگر نمایش داده می شود - یا مقداری دیگر - بار متناظر با مقدار نشان داده شده را روی صفحه ترازو قرار داده و کلید "ON/TARE" را فشار دهید سپس عددی برابر با تمام ظرفیت ترازو روی نمایشگر داده می شود مجددا بار متناظر با مقدار نشان داده شده را روی صفحه ترازو قرار داده و کلید "ON/TARE" را فشار دهید.

در این حالت کالیبراسیون به اتمام رسیده و می توانید توزین معمولی را انجام دهید.

Error Codes :

Err0 :

این خطا به معنای عدم قرار گیری صحیح صفحه بارگیر روی ترازو و یا به عبارتی سبک بودن بیش از حد آن می باشد . در صورت اصلاح قرار گیری صفحه بارگیر روی ترازو این خطا بر طرف نشد به معنای آسیب دیدگی سنسور میانی میی باشد و ترازو باید تعمیر شود.

Err1 :

این خطا به معنای قرار دادن باری بیشتر از مقدار مجاز بر روی ترازو می باشد. و اگر بار مربوطه در گستره اندازه گیری ترازو قرار دارد این احتمال وجود دارد که کالیبراسیون به درستی انجام نشده باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید