ترازوی A&D HR Series

HR Series، تراز ایران گام، ,MERCK,Sigma,Aldrich,BDH,مرک,سیگما,مواد شیمیایی,پلیت,سانتریفوژ,واتمن, هات پلیت , هات پلیت و مگنت ,اسپکتروفتومتر,آون,اینکوباتور,بن ماری,ممرت,آلدریچ,شیکر,الک,تایمر,ترمومتر,Memmert,IKA,GFL,Atago,unico,همزن مغناطیسی,همزن مکانیکی,کروزه,کروزه پلاتینی,کروزه آلومینا,آتاگو,جعبه جای لام,لام,لامل,گلیسیرین,کاغذ ph,متانل,استن,استونیتریل,تولوئن,ان هگزان,آلبومین گاوی,انبرکوره,ویسکوزیمتر,بروکفیلد,آب مقطرگیری4 لیتر درساعت,آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت دوبار تقطیر,فلیم فتومتر,جنوی,BOD meter,جارتست,سه پایه ,بشر,ارلن,بالن,بالن ژوژه,لام نئوبار,میکروسکوپ,نیکون,؛ُ100,E100,Vitalex,ویتالکس,پانراک,اپلیکم,شارلو,سووکم,تنکم,ورتکس,سل,کوت,تریس,1و4دی اکسان,آمونیاک,سمپلر,اسپاتول,تیمبل,کارتوش,شیکر انکوباتور,گزیلول,زایلن,پیپت,مجللی,1-بوتانل,مگنت,کوره,کربولیت,کانتر,اتوکلاو,صافی غشایی,ممبران فیلتر,فیلتر هولدر,راکتور آزمایشگاهی,پمپ خلاء,JB,MN,Chmlab,هیتر,دستکش,شیشه درپیچدار,سوکسله,کجلدال,جک,GF/A,GF/C,GF/B,شیشه مکارتنی,شیشه آلات چینی,ISOLAB,TGI,Simax,پکنومتر,کلروفرم,متروم,جنوی,ملزومات,توئن80,چشم شور,دوش اضطراری,دوش و چشم شور اضطراری,زیر شلفی,شیر آب,هود,لامینارفلو,هود شیمی,جنوی,بورت دیجیتال,براند,انکوباتور یخچالدار,لام های آموزشی,لام های انگل شناسی,لام های بافت شناسی,لام های حشره شناسی,لام های آسیب شناسی,فلیم فتومتر مدل PFP7,فلیم فتومتر مدل PFP7C,کلراید متر,فلاسک کشت سلولی,صندلی خونگیری,سه پایه,میله و پایه,مگنت,مثلث نسوز,بک گاز,همزن شیشه ای,گیره بورت,گیره بشر,گیره کوره,کوره آزمایشگاهی,کربولیت,کوره 1100 درجه,حمام الراسونیک ,Elma,کربولیت,سمپلر,رک سمپلر,نوک سمپلر,صوت سنج,لوترون ,هانوس,توربیدی متر,1و4دی اکسان ,کوت,سل,جار رنگ آمیزی,لام,لامل,وارین,کیت نیتریت,کیت سولفات,کیت فسفات,،TOC,هک,HACH,لوله شاخه ای,کوارتز,آدامانتان,فنیل تری اتوکسی سیلان,فولین,پیپت مدرج,متیل ایزو بوتیل استات,اسید بوریک,تری فلورواستیک اسید,منتل,ماکروکجلدال,میکروکجلدال,سوکسله,اجاق سوکسله,تیمبل,کارتوش,فتالدی آلدئید,سولفات منیزیم خشک,پتاسیم پرمنگنات,2و3دی مرکاپتو 1 پروپانول,1و4 دی اکسان,پریدیک اسید,دی فنیل آمین 4سولفونیک اسید,باریم سالت,لینولئیک اسید,یدومتان,3-هگزیل تیوفن,اکسید جیوه,نیترات سرب,هماتوکسیلین,دیسپنسر,براند,اپندورف,هتیش,یونیکو,1-کلروبوتان,آدنین هیدروکلراید,روبیدینیوم کلراید,تریس هیدروکلراید,آگاروز,آکریل آمید,سدیم ,نئومایسین,tris,اوره,دی متیل سولفواکساید,سدیم فسفات,منیزیم سولفات,EDTA,گلیسیرین,پتاسیم کلراید,ایزو پروپانل,اپلیکم,کلسیم کلراید,گوانیدینیوم کلراید,باکتو آگار,اینویتروژن,استات روی,سفادکس,سفاروز,کلرید روی,تری بوتیل تین کلراید,تری کلرو استیک اسید,تنگستیک اسید,سدیم بیکربنات,سدیم سیترات,فیشر,سدیم هیدروسولفید,سدیم متافسفات,سدیم فسفات دی بازیک,سرنگ هامیلتون,پیپتور,لوله شاخه ای, لوله آزمایش,مزور,آنس,متیل جاسمونات,VWR,کارل فیشر,سل,پکنومتر,هیدرومتر,پرتابل,واترپروف,کنداکتیومتر,هدایت سنج,پلاریمتر,تارتاریک اسید,اتانل,کلروفرم,پروتینازk,ترمومتر لیزری,کروماتوگرافی,استاندارد,پور آنالیز,اگستراپیور,داروئی,HPLC,GC,Analar,ACROS,PURE,PA,extra pure,sigmaaldrich,for analyses,تولوئن,متانل,اتانل,اسید استیک,گلاسیال,تترا کلرید کربن,استون,پرکلرئیک اسید,کلروفرم,ان هگزان,1-بوتانل,2-بوتانل,بوریک اسید,باربیتوریک اسید,پروپانل,منتول,فروکتوز,استات سدیم,بروموکروزلگرین,هیدروبرومیک اسید,آلیین,هیدرانال,کارل فیشر,دسیکاتور,1برومودکان,پلاریمتر,بریکسنج,هیدرومتر,متلر,دوتره,پالادیوم,سولفات ,نیترات,پالمیتوئیل کلراید,پانکراتین,پاپائین,پاپانیکولا,پارافین,پاراستامول,اتوکلاو,استیل,کلریمتر,کالریمتر,شیکر ارلن و بالن,شیکر,vibra,ترازو,وبرا,هاون,ستیل الکل,کندانسور,شیر,چشم شور,تری فنیل فسفین,گلی اکسال,اسپان,کانابالزام,بک گاز,پلاتین,کروزه پلاتینی,توصیه گوگل, ترمومتر,فیلترسرنگی,CHMLAB,نمره 1,نمره 2,40,42,41,43,باند آبی,باند مشکی,باند سفید,باند قرمز,بدون خاکستر,کروماتوگرافی,تانک,بورت,بورت ساده,بورت اتوماتیک,پوار بورت,مخزن بورت,بالن,بالن ته صاف,بالن ته گرد,بالن دودهانه,بالن سه دهانه,پیپت حبابدار,پیپت ژوژه,استوانه مدرج,فنیل آرسین اکسید,رفراکتومتر,NAR-2T,NAR-1T,3T,4T,رفراکتومتر دستی,رفراکتومتر رومیزی,بنزن,بوریک اسید,کلرید جیوه,نیترات نقره,ایندو آگار,برلیانت گرین بایل براث,تری÷تیک سوی آگار,کازو آگار,لاکتوز براث,تری فنیل تترازولیوم,نین هیدرین ,رامنوز,استات سرب,نیترات سرب,استوفنون,گلوکز,تیو استامید,سیکلوهگزان,پاراکروزول,دی فنیل کاربازون,متیل استات,پریدین,زایلن,ترت بوتانل,اوره,کروزومین,پارافیم, لوازم,پلاستیکی,پلی پروپیلن,آزمایشگاهی,اسپاچول,اسپاتول ,کروزه,گیره, ,ظرف تبخیر,کپسول,هاون,ویال,مزور,جای لوله آزمایش,دکانتور,بالن ژوژه,ارلن درپیچ دار,بشر,بطری,باریل,ید,آب مقطر گیری,چگالی سنج,کولیس,میکرومتر,ترک متر,GE HEALTHCARE,USB,USP,Ph,BP,مرک,مرک آلمان,مواد شیمیایی مرک,واردات از مرک آلمان,استونیتریل, مرک,استون, مرک,اسید استیک, مرک,سدیم مرک,پتاسیم مرک,اسید سولفوریک مرک,اسید کلرئیدریک مرک,متانل مرک,اتانل مرک,اسید اگزالیک مرک,گلیسیرین مرک,الک آزمایشگاهی,الک میکرونی,الک مش,الک ایندکاتس,الک مش 80,الک مش 70,الک مش 100,الک مش 200,الک مش 600,الک مش 325,الک اندیکاتس,زیر الک,کفی الک,رویه الک,الک 8اینچ,وانیلین,وانیل استیک اسید 9-ونیل آنتراسین منیزیم اکسید,منیزیم سولفات,موراکسید,1-متیل-2-پیرولیدون,هایامین,هگزامتیلن تترامین,هیدروکسیل آمونیوم کلراید,منیزیم ,سیترات ,بوتیروفنون ,دی بوتیل دی لورئات ,تولوئن 4 سولفونیک اسید ,پاراتولوئن ,4-ونیل بنزوئیک اسید,اوره ,اوره آز ,اوریک اسید,ال والین ,اتدیوم روماید,فن آزما گستر,شیکر اینکوباتور,شیکر یخچالدار,اتیل استات, 1و2 دی كلر و اتان,دی كرومتان,دی متیل سولفوكساید, ال تیروزین,دی مدیوم بروماید,رانی نیكل,رایت,رزین انیونی,رزین كاتیونی,رودامین بی, زاتین,زایلن سیانول,زیل نلسون,روی,زینك اكسید,زینك سولفات,زینك هیدروكسی كربنات,زینك كلراید,ژلاتین,سافرانین او,ساكروز, سالیسین,سدیم فلز, سدیم آزید,سدیم برهیدرید, سدیم بنزوات,سدیم بی كربنات,سدیم پراكسید,سدیم تیو سولفات, سدیم دودسیل سولفات,سدیم دی سولفیت,دی سدیم هیدروژن فسفات ,سدیم دی هیدروژن فسفات,تری سدیم سیترات,سدیم كربنات,سدیم كراید,سدیم فلوراید,سدیم هیدروكسید,سوربیتول,سولفات آمونیوم,سولفات پتاسیم,سولفات آهن,سولفات جیوه, سولفات روی,سولفات سدیم,سولفات منگنز,سولفات منیزیم,سیكلو هگزامید,سولفات كادمیوم,او 10 فنانترولین,فنل, فنل رد,فنل فتالئین,فوشین,فروكتوز,TLC,سیلیكاژل بلو,سولفات كادمیوم,ستاولن,فست گرین,كواكس,Whatman,albet,گلایسین ,گلیکولیک اسید, مواد مرک,مواد مرک آلمان,نمایندگی مرک,واردات مواد شیمیایی,نماینده مرک,مرک آلمان,آمونیوم هپتا مولیبدات,سدیم استات,پودر نیکل,سدیم یدید,HSR-500,گاز کروماتوگرافی,ساعت اندیکاتور,فرمالین,قرص فرمالین,کلرامین تی,پیپت پاستور,پی هاش متر,pH متر,HI 9813-5,spad ,02,کلروفیل متر,بمب کالریمتر,پولیش ساکن,پولیش دورانی,برش متالوگرافی,بشر تفلونی,PTFE,PVDF,كوليس,كوليس ديجيتال,اسید اسمیک,اسید فرمیک,تیمول,لوله آزمایش,فالکون,اتیل والرات,آزوکسی بنزن,بنزیل استن,بنزیل الکل,پلی متیل هیدروژن سیلوکسان,فورفورال,سیانوریک کلراید,پارازایلن,و4 دی کلروبوتان,فلز سدیم,نیترات کادمیوم,پتاسیم,لیتیم,بنزوئیل پرواکسید,آنتیموان,آمونیوم یدید,آمونیوم سولفات,4و4 دی متوکسی بوتانون,آمونیوم پاراولفورمات,آلیل سیانید,ان آندکان,2- آمینو بوتریک اسید,آلیزارین,پتاسیم دی گلوکونات,پتاسیم هگزا سیانوفرات,پتاسیم هیدروژن تارتارات,پتاسیم تترااگزالات 2-هیدرات,محلول پتاسیم کلراید 3 مولار,ویتیلینات نقره,1- اکتان-3- اول,اکسید نقره,اکسید سرب,اکسید کبالت,کنگورد,دی گزیلوز,پودر کبالت,نئو فوشین,فنیل ایزوتیوسیانات,کربنات نقره,اسید سیتریک,استاندارد مولیبدن,متیل فرمات,متانل خشک,متانل کروماتوگرافی,متانل دوتره,متانامین,ال متیونین,متوکسی استیک اسید,متیل کورتونات,توئن 80,توئن 20,ال تریپتوفان,ترایتون X100,2- آنیلینو اتانل,اتیل متاآکریلات,دی متیل فسفیت,اسید استیک سوپراپیور,اکسید کروم,تری اتیل سیترات,1و5 پنتان دی اول,2- آنیلینو اتانل,پنست,سدیم برومید,پیپت 50 میلی,کاغذ صافی 15 سانت,کارمن,تایوگلیکولات فلوید مدیا,جار بیهوازی,دی پتاسیم اگزالات,نیکوتینیک اسید,پترولیوم اتر,حمام آب,اتانل آمین,3- هگزیل تیوفن,دی بنزیل,یست اکستراکت آگار,1- نفتول آمین,آمونیوم نیترات,آزاید دگستروز براث,لامپ دوتریوم,متیل ونیل کتون,سفادکس G15,بنزآمید,کوره 1200 درجه,دی اکسید تیتانیوم,پتاسیم برومید,تالک,ورق TLC,MASTER-10α,Master-4T,Master-3M,Master-2M,Master-T20,Master-T,Master-53M,PEN-PRO,PAL-BX/RI,PAL-3,PAL-2,PAL-1,NAR-2T,NAR-1T Solid,NAR-1T Liquid,رفراکتومتر دیجیتال,رفراکتومتر رومیزی,رفراکتومتردستی دیجیتال,رفراکتومتر دستی چشمی,5g,10g,25g,50g,250g,100g,500g,1 kg, 2.5l,5ml,10ml,25ml,50ml,100ml,250ml,500ml,1l,25l,

HR Series

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
| ۹:۴۵:۲۰ PM
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۲۴۸۱ بازدید

HR Series

ترازو HR Series

  • کالیبراسیون فول دیجیتال
  • ساختار نیرومند
  • اجرای دستورات برنامه های GLP / 6MP / ISO
  • عملیات سنجش دقیق ACAI
  • عملیات درصد ، شمارش و مقایسه
  • ایده آل برای تعییین غلظت و وزن مغناطیسی جسم
  • حالت های چند گانه وزن
  • عملکرد آسان و دقت بالا

ابعاد کفه

حساسیت

ظرفیت

مدل

85mm

0.0001g / 0.0001g

42g / 210g

HR-202

85mm

0.0001g

60g

HR-60

85mm

0.0001g

120g

HR-120

85mm

0.0001g

210g

HR-200

85mm

0.0001

310g

HR-300


دیدگاه خود را بیان کنید