راهنمای کامل تبدیل واحد ها و مقیاس ها تراز ایران گام

راهنمای کامل تبدیل واحد ها و مقیاس ها تراز ایران گام

راهنمای کامل تبدیل واحد ها و مقیاس ها تراز ایران گام

پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
| ۲:۰۶:۳۷ AM
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۳۵۳۸ بازدید

راهنمای کامل تبدیل واحد ها و مقیاس ها تراز ایران گام

طول
۲۵٫٤۰۰ ميليمتر = ۱ اينچ
۰٫۰۷۸۷٤ اينچ = ۱ ميليمتر
۰٫۹۱٤٤ متر = ۱ يارد
۱٫۰۹۳٦ يارد = ۱متر
۱٫٦۰۹۳ کيلومتر = ۱ مايل
۰٫٦۲۱٤ مايل = ۱ کيلومتر
مساحت
۰٫۱۵۵۰۰ اينچ مربع = ۱ سانتي متر مربع
٦.٤۵۲ سانتي متر مربع = ۱ اينچ مربع
۰٫۰۹۲۹۰ متر مربع = ۱ فوت مربع
۱۰٫۷٦٤ فوت مربع = ۱ متر مربع
۰٫۸۳٦۱ متر مربع = ۱ يارد مربع
۱٫۱۹٦۰ يارد مربع = ۱ متر مربع
۰٫٤۰٤۷ هکتار = ۱ اکر
۲٫٤۷۱ اکر = ۱ هکتار
۲٫۵۹۰۰ کيلومتر مربع = ۱ مايل مربع
۰٫۳۸٦۱ مايل مربع = ۱ کيلومتر مربع
حجم
۰٫۰۲۸۳۲ متر مکعب = ۱ فوت مکعب
۳۵٫۳۱۵ فوت مکعب = ۱ متر مکعب
۰٫۷٦٤٦ متر مکعب = ۱ يارد مکعب
۱.۳۰۸۰ يارد مکعب = ۱ متر مکعب
۰٫۵٦۸۲٦ ليتر = ۱ پاينت
۱٫۷۵۹۷٦ پاينت = ۱ ليتر
٤٫۵٤٦۰۹ ليتر = ۱ گالون
۰٫۲۱۹۹۷ گالون = ۱ ليتر
وزن
۲۸٫۳۵۰ گرم = ۱ اونس
۰٫۰۳۵۲۷٤ اونس = ۱ گرم
۰٫٤۵۳۵۹ کيلوگرم = ۱ پوند
۲٫۲۰٤٦ پوند = ۱ کيلوگرم
۱۰۰۰ کيلوگرم = ۱ تن
۰٫۹۸٤۲ تن = ۱ کيلوگرم
جدول تبدیلها
تبدیل واحد های طولی:
* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ *
* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر *
* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر *
* 1 متر = 093 / 1 یارد *
* 1 فوت = 333 / 0 یارد *
* 1 فوت = 12 اینچ *
* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر *
* 1 فوت = 305 / 0 متر *
* 1 یارد = 3 فوت *
* 1 یارد = 914 / 0 متر *
* 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر *
* 1 کیلومتر = 621 / 0 میل *
* 1 میل = 609 / 1 کیلومتر *
* 1 میل = 3 / 1609 متر *
* 1 میل = 1760 یارد *
* 1 میل دریایی = 6080 فوت *
* 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل *
تبدیل واحدی های سطحی:
* 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *
* 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر مربع *
* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع *
* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع *
* 1 متر مربع = 196 / 1 یارد مربع *
* 1 یارد = 9 فوت مربع *
* 1 یارد مربع = 8360 سانتیمتر مربع *
* 1 یارد مربع = 836 / 0 متر مربع *
* 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *
* 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 میل مربع *
* 1 کیلومتر مربع = 100 هکتار *
* 1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع *
* 1 هکتار = 471 / 2 جریب *
* 1 جریب = 405 / 0 هکتار *
* 1 جریب = 740 / 4 یارد مربع *
تبدیل واحد های حجمی:
* 1 اینچ مکعب = 387 / 16 سانتیمتر مکعب *
* 1 پنت = 568 / 0 لیتر *
* 1 لیتر = 026 / 61 اینچ مکعب *
* 1 لیتر = 7598 / 1 پاینت *
* 1 لیتر = 264178 / 0 گالن آمریکایی *
* 1 لیتر = 219975 / 0 گالن امپریال *
* 1 لیتر = 035316 / 0 فوت مکعب *
* 1 لیتر = 00629 / . بشکه آمریکایی *
* 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت مکعب *
* 1 متر مکعب = 17 / 264 گالن آمریکایی *
* 1 متر مکعب = 97 / 219 گالن امپریال *
* 1 متر مکعب = 2898 / 6 بشکه آمریکایی *
* 1 کیلو لیتر = 1000 لیتر *
* 1 کیلو لیتر = 308 /0 یارد مکعب *
* 1 فوت مکعب = 316 / 28 لیتر *
* 1 فوت مکعب = 4805 / 7 گالن آمریکایی *
* 1 فوت مکعب = 2288 / 6 گالن امپریال *
* 1 فوت مکعب = 028317 / 0 متر مکعب *
* 1 فوت مکعب = 321 اینچ مکعب *
* 1 گالن آمریکایی = 78533 / 3 لیتر *
* 1 گالن آمریکایی = 82268 / 0 گالن امپریال *
* 1 گالن آمریکایی = 133681 / 0 فوت مکعب *
* 1 گالن آمریکایی = 0338095 / 0 بشکه آمریکایی *
* 1 گالن آمریکایی = 0037854 / 0 متر مکعب *
* 1 گالن امپریال = 42 / 277 اینچ مکعب *
* 1 گالن امپریال = 54592 / 4 لیتر *
* 1 گالن امپریال = 160544 / 0 فوت مکعب *
* 1 گالن امپریال = 20094 / 1 گالن آمریکایی *
* 1 گالن امپریال = 028594 / 0 بشکه آمریکایی *
* 1 گالن امپریال = 0045461 / 0 متر مکعب *
* 1 بشکه آمریکایی = 9702 اینچ مکعب *
* 1 بشکه آمریکایی = 984 / 158 لیتر *
* 1 بشکه آمریکایی = 44 گالن آمریکایی *
* 1 بشکه آمریکایی = 9726 / 34 گالن امپریال *
* 1 بشکه آمریکایی = 6146 / 5 فوت مکعب *
* 1 بشکه آمریکایی = 15899 / 0 متر مکعب *
تبدیل واحد های وزنی:
* 1 گرم = 035 / 0 اونس *
* 1 اونس = 35 / 28 گرم *
* 1 پوند = 453592 / 0 کیلو گرم *
* 1 پوند = 592 / 453 گرم *
* 1 کیلو گرم = 20462 / 2 پوند *
* 1 پود روسی = 380 / 16 کیلو گرم *
* 1 کیلو گرم = 061 / 0 پود روسی *
* 1 تن = 1000 کیلو گرم *
* 1 خروار = 300 کیلو گرم *
* 1 خروار = 100 من تبریز *
* 1 خروار = 64000 مثقال *
* 1 ری = 12 کیلو گرم *
* 1 ری = 4 من تبریز *
* 1 ری = 2560 مثقال *
* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *
* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم *
* 1 من تبریز = 640 مثقال *
* 1 چارک = 10 سیر *
* 1 چارک = 750 گرم *
* 1 چارک = 160 مثقال *
* 1 سیر = 75 گرم *
* 1 سیر = 16 مثقال *
* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم *
* 1 مثقال = 24 نخود *
* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *
* 1 نخود = 4 گندم *
* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *
* 1 تن متریک = 98421 / 0 تن بزرگ *
* 1 تن متریک = 10231 / 1 تن کوچک *
* 1 تن متریک = 6 / 2204 پوند *
* 1 تن بزرگ = 12 / 1 تن کوچک *
* 1 تن بزرگ = 01605 / 1 تن متریک *
* 1 تن کوچک = 892857 / 0 تن بزرگ *
* 1 تن کوچک = 907185 / 0 تن متریک *
* 1 تن کوچک = 2000 پوند *
واحد های نیروی حرارت:
* 1 قوه اسب = 550 فوت پوند در ثانیه *
* 1 قوه اسب = 746 / 0 کیلو وات *
* 1 قوه اسب = 014 / 1 اسب بخار *
* 1 اسب بخار = 542 فوت پوند در ثانیه *
* 1 اسب بخار = 986 / 0 قوه اسب *
* 1 اسب بخار = 736 / 0 کیلو وات *
* 1 کیلو وات = 1000 وات *
* 1 کیلو وات = 340 / 1 قوه اسب *
* 1 کیلو وات = 359 / 1 اسب بخار *
* 1 کیلو وات = 737 فوت پوند در ثانیه *
واحد های انگلیسی:
* 1 واحد حرارتی = 252 کیلو گرم کالری *
* 1 واحد حرارتی = 393 / 0 قوه اسب در ساعت *
* 1 واحد حرارتی = 293 / 0 کیو وات ساعت *
* 1000 کیلو گرم کالری = 3068 واحد حرارتی *
* 1000 کیلو گرم کالری = 559 / 1 قوه اسب در ساعت *
* 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *
* کیلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتی *
* کیلو وات ساعت = 1340 قوه اسب در ساعت *
* کیلو وات ساعت = 6 / 859 کیلو گرم کالری *
<><><><><><><><><><><>
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series B Series
* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *
* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *
* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *
* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *
* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *
* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *
* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *
* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *
* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *
جدول تبدیل واحد ها
* 1 پینت = 568/ 0 لیتر *** 1 سانتیمتر = 0394 / 0 اینچ
*1 لیتر = 219 / 0 گالن *** 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ
* 1 گالن = 546 / 4 لیتر *** 1 اینچ = 4 / 25 میلیمتر
* 1 انس = 350 / 28 گرم *** 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر
* 1 گرم = 035 / 0 انس *** 1 سانتیمتر = 393 / 0 اینچ
* 1 کیلو گرم = 204 / 2 پوند *** 1 متر = 093 / 0 یارد
* 1 پوند = 453 / 0 کیلو گرم *** 1 یارد = 914 / 0 متر
* 1 پوند = 59 / 453 گرم *** 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر
* 1 گرم = 00221 / 0 پوند *** 1 کیلو متر = 621 / 1 مایل
* 1 گرین = 065 / 0 گرم *** 1 مایل = 609 / 1 کیلومتر
* 1 گرم = 43 / 15 گرین *** 1 مایل = 3 / 1609 متر
* 1 پود روسی = 380 / 16کیلو گرم *** 1 فوت = 305 / 3 متر
* 1 کیلوگرم = 061 / 0 پود روسی *** 1 متر 281 / 3 فوت
* 1 تن = 1000 کیلو گرم *** 1 سانتیمتر مربع = 155 / 0 اینچ
* 1 خروار = 300 کیلو گرم *** 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر
* 1 خروار = 100 من تبریز *** 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع
* 1 ری = 12 کیلو گرم *** 1 متر مربع = 196 / 1 یارد مربع
* 1 ری = 3 من تبریز *** 1 یارد مربع = 836 / 0 متر مربع
* 1 ری = 2650 مثقال *** 1 هکتار = 471 / 2 اکر
* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *** 1 اکر = 404 / 0 هکتار
* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم *** 1 مایل مربع = 590 / 2 کیلو متر
* 1 من تبریز = 640 مثقال *** 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 مایل
* 1 چارک = 10 سیر *** 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت
* 1 چارک = 750 گرم *** 1 فوت مکعب = 0283 / 0 متر مکعب
* 1 چارک = 160 مثقال *** 1 سانتیمتر مکعب = 061 / 0 Cu in
* 1 سیر = 75 گرم *** 1 متر مکعب = 308 / 1 یارد مکعب
* 1 سیر = 16 مثقال *** 1 یارد مکعب = 764 / 0 متر مکعب
* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم *** 1 جریب = 405 / 0 هکتار
* 1 مثقال = 24 نخود *** 1 هکتار = 471 / 2 جریب
* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *** 1 اینچ مکعب = 0164 / 0 لیتر
* 1 نخود = 4 گندم *** 1 لیتر = 03 / 61 اینچ مکعب
* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *** 1 لیتر = 759 / 1 پینت
<><><><><><><><><>
Heat Flow Rate :
Btu / H @ 0.2931 = Watt
Kcal / H @ 1.163 = Watt
Horsepower (Boiler) @ 9.81 = KW
Horsepower (U.K) @ 0.7457 = KW
Ton, refrig. (12000 Btu / H) @ * 3.517 = KW
Lb / H (Steam at 212 F) @ 0.284 = KW
U (Btu / H.ft.F) @ 5.6783 = U (W/m.K)
Volume :
Gallon (U.S. liquid) @ 3.7854 = Liter
Flow Rate :
Gallon / Min (G.P.M) @ 0.0631 = L / Sec
GPM @ 0.0000631 = M3 / Sec
GPM @ 0.2272 = M3 / H
GPH @ 0.003785 = M3 / H
M3 / H @ 0.2778 = L / Sec
Cu. Ft / Min (CFm) @ 1.698 = M3 / H
CFM @ 0.4719 = L / Sec
Lenght :
Inch @ 25.4 = MM
Ft @ 0.3048 = M
Velocity :
Ft / Min (FPM) @ 0.005008 = M / Sec
Ft / Sec @ 0.3048 = M / Sec
Mass :
Lb (mass) @ 0.4536 = Kg
Force :
Lb (force) @ 4.45 = N
Pressure :
Lb (force) / In (PSI) @ 6.895 = Kpa
PSI @ 0.06895 = Bar
Bar @ 100 = Kpa
Atmosphere @ 101.3 = Kpa
PSI @ 0.703 = M of. water
Ft of water @ 2.989 = Kpa
Inch of water @ 0.2491 = Kpa
* = 3.968 = Btu
<><><><><><><><>
ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:
شرح * واحد * نفت سفید * نفت گاز * نفت کوره * گاز مایع *
وزن مخصوص * * 7900 / 0 * 839 / 0 * 9040 / 0 * 5605 / 0 *
ارزش حرارتی * kcal/kg * 11000 * 10700 * 10200 * 12000 *
ارزش Gross * kcal/ lit * 8700 * 9000 * 9200 *
ارزش حرارتی ناویژه * kcal/kg * 10300 * 10100 * 9600 *
ارزش حرارتی ویژه * kcal/ lit * 8150 * 8500 * 8700 *
# * Lit * 158 / 1 * 115 / 1 * 087 / 1 *
## * M3 * 864 / 0 * 897 / 0 * 920 / 0 *
### * Lit * 323 / 1 * 271 / 1 * 242 / 1 *
#### * M3 * 775 / 0 * 785 / 0 * 805 / 0 *
* ارزش حرارتی برق * Kcal/Kw * 860 *
* ارزش حرارتی گاز طبیعی * Kcal/M3 * 9000 *
* ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی * Kcal/M3 * 9500 *
# حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.
# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (80 درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (70 درصد)، برق (100 درصد).
### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، گاز مایع شامل C3 بمقدار 30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.
تبدیل کیلو وات به اسب بخار:
* KW <><><> HP ***** KW <><><> HP *
* 0.06 = 1/12 ***** 18.5 = 25 *
* 0.09 = 1/8 ***** 22 = 30 *
* 0.12 = 1/6 ***** 30 = 40 *
* 0.18 = 1/4 ***** 37 = 50 *
* 0.25 = 1/3 ***** 45 = 60 *
* 0.37 = 1/2 ***** 55 = 75 *
* 0.55 = 3/4 ***** 75 = 100 *
* 0.75 = 1 ***** 90 = 125 *
* 1.1 = 1.5 ***** 110 = 150 *
* 1.5 = 2 ***** 132 = 175 *
* 2.2 = 3 ***** 160 = 200 *
* 3 = 4 ***** 200 = 270 *
* 4 = 5.5 ***** 250 = 340 *
* 5.5 = 7.5 ***** 315 = 430 *
* 7.5 = 10 ***** 355 = 480 *
* 11 = 15 ***** 400 = 545 *
* 15 = 20 ***** ** * ** *
اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:
A Series B Series
* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *
* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *
* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *
* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *
* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *
* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *
* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *
* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *
* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *


دیدگاه خود را بیان کنید