ست وزنه500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR1

ست وزنه500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR1ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ مغناطیسی 2CR13ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304

ست وزنه500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR1ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ مغناطیسی 2CR13ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304

پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
| ۲:۰۶:۲۴ AM
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۵۱۳ بازدید

ست وزنه500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

M1

500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1 - 50mg*1 - 20mg*2 - 10mg*1 - 5mg*1 - 2mg*2 - 1mg*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

M1

500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1 - 50mg*1 - 20mg*2 - 10mg*1 - 5mg*1 - 2mg*2 - 1mg*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

F2

500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1 - 50mg*1 - 20mg*2 - 10mg*1 - 5mg*1 - 2mg*2 - 1mg*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه 500 MG – 1 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

F1

500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1 - 50mg*1 - 20mg*2 - 10mg*1 - 5mg*1 - 2mg*2 - 1mg*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 1 G با استیل ضدزنگ مغناطیسی 2CR13

M1

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

2.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 13 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی304

M1

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

2.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 13 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی304

F2

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

2.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 13 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی304

F1

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

2.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 13 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 100 MG با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

M1

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1 - 500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1

3.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 17 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 100 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

M1

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1 - 500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1

3.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 17 عدد وزنه

ست وزنه 1 KG – 100 MG با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

F2

1 kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1 - 500 mg*1 - 200mg*2 - 100mg*1

3.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 17 عدد وزنه

ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304

M1

5kg*1 - 2kg*2 - 1kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2- 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

11.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 16 عدد وزنه

ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ مغناطیسی 2CR13

M1

5kg*1 - 2kg*2 - 1kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2- 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

11.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 16 عدد وزنه

ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304

F2

5kg*1 - 2kg*2 - 1kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2- 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

11.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 16 عدد وزنه

ست وزنه 5 KG- 1 G با استیل ضدزنگ غیر مغناطیسی 304

F1

5kg*1 - 2kg*2 - 1kg*1 - 500g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2- 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

11.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 16 عدد وزنه


دیدگاه خود را بیان کنید